KOU PRIVE

Ekip ekspè nou yo la pou fòme staf ou pou pwojè konstriksyon ou a ki nan wout.

$1,000USD / SESYON

(se pi piti pri pou yon gwoup ki pa depase 10 etidyan)

+ $100USD / pou chak etidyan ki ajoute

(gwoup lan pa dwe depase 20 etidyan)

$100USD  / Lokasyon espas lan (pou yon jou)

Lòt frè ki Posib:

vwayaj ak sejou yon fòmatè ameriken ka koute plis pase $1,200.00

Preparasyon materyèl yo sou mezi : + 750.00 (estimasyon) 

YON FÒMASYON 40 ÈDTAN DIRE

(1 SEMENN)

                                             10 etidyan         20 etidyan

Fòmasyon ak Espas :        $1500 USD      $2500 USD     

Lòt Frè Ki Posib :                  $1950 USD       $1950 USD

                                  Total  $3450 USD       $4450 USD

YON FÒMASYON 80 ÈDTAN DIRE

(2 SEMENN)

                                             10 etidyan         20 etidyan

Fòmasyon ak Espas :        $3000 USD       $5000 USD    

Lòt Frè Ki Posib :                 $1950 USD         $1950 USD

                                  Total  $4950 USD       $6950 USD

*Pri avan yo se estimasyon ki ka sibi chanjman.  Depi nou fin ankontak ak ou, n-ap soumèt yon devi espesyalman pou ou e ki adapte ak bezwen ou yo.

KLIKE ISIT pou akten yon fòmasyon prive.

 

Ou enterese ak yon klas k-ap bay a tout moun? Klike la…