KESYON KI POZE SOUVAN

Ki jan ou jwenn etidyan yo?

Etidyan ki nan pwogram nou yo enskri apre yo fin li yon anons nan jounal oubyen sou sit nou an, ou ankò lè yo fin wè youn nan travay nou yo oubyen apre yon moun pale yo de nou.  Anpil abite nan zòn lan e vini pou kont yo alòske gen lòt se kote yap travay ki voye yo.

Èske etidyan yo rete sou sit lan? Si se pa sa, èske ou gen kote pou yo dòmi?

Etidyan yo responsab pou yo jwenn kote pou yo dòmi. Si sa parèt enposib pou y-ap pran wout la chak jou pou yo vini Extollo, li preferab ke yo fè yon aranjman nan zòn lan.  Men tou gen kèk pwopozisyon ke nou ka toujou fè yo.

Konbyen tan kou yo pran?

Kou nivo 1 yo mande 40 èdtan fòmasyon pa semenn ki bay ant lendi e madi depi 7:30 nan maten pour rive 3:30 nan apremidi.  Konsa selon kou an, 80 èdtan bay nan de semenn oubyen 120 èdtan nan 3 semenn.

 

Èske etidyan yo peye pou kou y-appran yo?

Wi, etidyan yo anchaj fòmasyon yo ke pri yo disponib la. Men sa rive ke kèk jwenn èd nan men travay yo menm jan tou gen lòt ki jwenn sipò nan men Extollo gras ak pwogram bous ke li mete a dispozisyon etidyan yo.

Konbyen etidyan ki genyen nan yon klas?

Espas lan ranje yon fason pou asire kalite fòmasyon k-ap bay lan. Konsa klas yo resevwa sèlman ant 15 a 20 etidyan.

Nou bay kou prive?

Wi! Extollo bay kou prive ak biznis e oganizasyon ki dakò pou peye totalman kòb ke fòmasyon-an ap koute pou tout gwoup etidyan ke yo voye yo. Jwenn plis detay... 

Kiyès k-ap anseye menm?

Depi manman sant fòmasyon nou an louvri Bercy an jiyè 2016, fòmatè nou yo se sitou pwofesyonèl etranje ki bay tan yo ak enèji yo nan fòme staf lokal ayisyen yo tou.  Konsa depi janvye 2019, se pwofesè ayisyen yo k-ap anseye ak menm nivo estanda pwofesè etranje yo.

Eske nou ede etidyan yo jwen dyòb lè yon fin diplome?

WI! Extollo jere avèk swen yon baz enfòmasyon sou tout etidyan ki diplome lakay li. Anjeneral, Extollo bay djòb dirèkteman ak 30% etidyan ki diplome lakay li nan plizyè domenn yon mannyè pou yo ganye vi yo pandan y-ap kontinye egzèse pwofesyon yo.  Anplis, Extollo pataje kontak diplome li yo ak lòt biznis e òganizasyon ki bezwen pou travay bonjan bòs nan zafè konstriksyon.

Kote nou jwenn lajan?

Depi nan kòmansman, lajan ke nou jwenn soti nan men Extollo International ak lòt branch li yo. Konsa pou nou ka kontinye travay pandan lontan an Ayiti e kòm n-ap grandi tou, nou konte itilize nan lekòl pwofesyonèl lan pwofi ke n-ap reyalize nan biznis konstriksyon ke nou genyen tou.  Konsa n-ap ka pèmèt plis etidyan patisipe nan pwogram nou yo.

Ki pwojè ki pi prese nou genyen?

Youn nan pi gwo objektif ke nou genyen se kontinye bay plis kou ( tankou ajoute kou sou Finans ak Gesyon anndan pwogram lan) yon mannyè pou nou bay plis fòs ak fòmasyon ke etidyan nou yo ap rezevwa.