KESYON KI POZE SOUVAN

Kijan etidyan yo aplike pou yon kou nivo 1?

Etidyan yo vini nan kanpis Bèsi nou-an oswa Pòtoprens e ranpli yon fòmilè enskripsyon apre yo fin pran konesans de yon klas ki pral fèt nan jounal,atravè imel, sou sitwèb nou an, oswa nan bouch moun. Anpil soti nan zòn yo e vini dapre pwòp volonte yo, alòske gen lòt se konpayi oswa òganizasyon kote yo ye ki voye yo. Chak etidyan sibi yon tès sou lekti, matematik ak kapasite yo pou rezoud pwoblèm.  Etidyan yo seleksyone sou kapasite yo pou tèmine avèk siksè - e konsa benefisye konplètman - de klas lan.

Yo rete sous sit lan? Sinon, èske-w bay yo lojman?

Etidyan yo reskonsap pwòp lojman yo.  Si yo paka al lakay yo chak jou, yo bezwen jwenn yon espas pou yo rete ki tou pre. Nou ka ede rekòmande kèk opsyon.

Ki dire kou yo?

Kou Nivo 1 yo kouvri yon fòmasyon 40 èdtan pa semenn, ki bay de 7:30 am a 3:30 pm chak jou.  Chak klas nivo 1 se 80 èdtan fòmasyon ki bay sou de (2) semenn.

 

Etidyan yo peye pou fòmasyon yo?

Wi, etidyan yo reskonsab pou frè yo anvan yon klas kòmanse. Gen anpil etidyan ki esponnsorize pa òganizasyon ki voye yo-a. Gen yon kantite limite bous etid ki disponib pou etidyan ki pa gen esponnsò / sipòte pa yon òganizasyon e ki gen bezwen an aklè.

Konbyen etidyan ki nan klas yo?

Espas lan limite pou ede-n asire kalite fòmasyon n-ap bay. Majorite klas yo genyen ant 10 e 15 etidyan.

Eske nou ofri kou prive?

Wi. Nou ofri kou prive a biznis e òganizasyon ki enterese esponnsorize yon gwoup de 10 oswa plis etidyan. Jwenn plis detay... 

Kouman klas yo anseye?

Kou-a switch ant klas teyori ak fòmasyon pratik, e li pwogrese de materyèl senp a materyèl avanse ak devlopman konpetans pandan de semenn yo.

Eske-nede etidyan yo jwenn travay lè yo fin gradye?

Nou kenbe tras tout gradye yo atravè Asosiyasyon Ansyen Etidyan nou an, e nou pèmèt yo konekte ak lòt moun nan endistri konstriksyon an.  An mwayenn nou bay trravay a 20% de etidyan ki gradye nan fòmasyon Nivo 1 nou yo atravè plizyè pwojè pou-n ede yo anplis avèk edikasyon yo e ofri yo yon salè pandan y-ap kontinye pran eksperyans nan metye yo.  Nou sèvi tou tankou yon rezo pwofesyonèl nan zafè konstriksyon e kontak enfòmasyon gradye nou yo pataje ak lòt biznis e òganizasyon k-ap chache anplwaye bon jan travayè ki nan domenn lan.

Ki sous finansman-w?

Pou kounye-a, majorite lajan fonksyonnman nou vini de Extollo International. Kòm n-ap kontinye grandi nou konte itilize benefis konpayi konstriksyon nou an nan lekòl pwofesyonèl lan, konsa n-ap ede ogmante kantite etidyan k-ap kapab patisipe nan pwogram fòmasyon nou yo.

Ki pwochen pwojè w-genyen?

Youn nan pwochen objektif nou genyen se kontinye devlope plis kourikoulòm (tankou finans ak jesyon) nan yon pwogran k-ap bay plis pwa a fòmasyon ke etidyan nou yo ap resevwa.