ELEKTRIK
Nivo 1

REZIME

Nan Elektrik Nivo 1, etidyan yo ap aprann premye teknik nan zafè elektrik; tankou kisa sa ye, sekirite nan elektrik, montaj yon sikwi ak enstalasyon priz elektrik e plafonye. Fòmasyon an fèt an Kreyòl.  Etidyan ki rive gradye yo ap resevwa yon sètifika.  Pwogram lan kouvri sou yon peryòd 2 semenn pandan 80 èdtan.

SÈTIFIKA

Etidyan yo sibi twa tip egzamen.

1) Tès ekri
2) Egzamen Pratik
3) Evalyayon Pwofesè-a

Yon mwayenn kalkile pou twa nòt sa yo. Etidyan yo dwe fe 70% nòt lan ou byen plis pou yo ka resevwa yon sètifika. Chak sètifika ap pran swen pou mansyone pou ki nivo fòmasyon etidyan an reyisi.

PRI

Pri pou kou nan nivo sa se $200 USD.  Extollo ofri bous etid pou etidyan ki kalifye yo. Pou plis detay sou pri yo, ale nan paj ki montre lis pri yo.

ENSKRIPSYON

Si-w enterese ak youn nan kou nivo 1 ke nou ofri yo, anregistre-w pou ou ka resevwa imel ki ap ba-w plis detay sou tout fomasyon nivo 1 ki gen pou bay yo. Ou ka vizite tou kalandriye fòmasyon yo ki disponib sou sit lan.

REKRITMAN

Etidyan ki gradye Extollo nan Nivo 1 ap fè san grate tèt de trè bon anplwaye. Se vre yo bezwen pran ekperyans toujou nan metye ke yo aprann lan men pi fò ladan yo deja pare pou fè pati nenpot ekip ki gen eksperyans e kèk pare pou menm kòmanse pwòp biznis pa yo.

Si ou se patwon kap chache bon bòs soudè, ou te mèt kontakte nou san grate tèt. Nap vrèman kontan pou nou pataje ak ou lis tout soudè yo ki fòme lakay nou.

Pou plis enfomasyon

Pou plis enfòmasyon, tanpri konsilte paj ki montre Kesyon Moun Poze Toutan yo.