top of page
Image from iOS (101).jpg

EXTOLLO
KONSTRIKSYON

Gide pa twa prensip fondamantal nou yo ki se

Inovasyon, Entegrite, ak Ekselans,

nou bati strikti ak pwodwi ke-w ka fè konfyans pandan ke n ap fòme ak kreye antreprenè nan endistri konstriksyon ayisyen an.

Avèk yon fokis akse sou ekselans, nou ofri pwodwi ak sèvis de trè grand kalite ki atenn - ak ki souvan depase estanda konstriksyon entènasyonal yo. De nan meyè pwodwi nou ofri sou mache a pou 2022 an se Kay Baskilant ak Kloti Sekiritè, ak pwodwi Fabrikasyon Metalik pèsonalize.

Kay Baskilant ak Kloti Sekiritè

Dirije pa Sherman Balch, ki se yon ekspè rekoni entènasyonalman nan zafè teknoloji konstriksyon tiltòp, ansyen Prezidan Asosiyasyon Beton Tiltòp, Resipyandè Pri Peter Courtois*, e yon Kontraktè Jeneral lisansye nan Kalifòni depi plis pase 40 lane, Operasyon tiltòp Extollo yo pral premye nan jan sa an Ayiti. Sa ki primòdyal kòm efò pou Sherman se fòme pwochenn jenerasyon lidè nan endistri konstriksyon an.

51867823276_78c5ddbded_k.jpg

Kay yo ak kloti sekiritè yo pral konstwi daprè Estanda Konstriksyon Entènasyonal yo, y-ap fèt de panno beton ame, ki rezistan ak tranbleman tè e siklòn, e yo konsevwa pou zòn sismik Ayiti an pa de enjeny7 strikti ameriken.  Gras ak modèl kosepsyon tou nèf sa, kay yo (ak kloti sekiritè yo, daprè longè perimèt lan) kapab monte nan yon sèl jou.

rendering security walls.png
rendering house 2.png

Nou ap chache Sètifikasyon Platinòm Lidèchip nan Plan Enèji ak Anviwònman (LPEA) pou kay yo, youn nan ti gwoup estrikti an Ayiti k-ap genyen tit sa ki enpòtan pou angajman-n nan konstriksyon vèt.

Lòt inovasyon ak benefits inik pou kay yo:

 • Dire devi plis pase 100 lane (Panno mi kay yo ak pakè-a); Twati metalik (chapant ak twati) - dire devi plis pase 50 lane.

 • Twati-a konsevwa pou reziste ak yon chaj van de 200 km/h.

 • Rezistan ak dife e tèmit.

Plan kay yo pou kounye-a genyen yon sipèfisi de 268 pye kare (24.9m2) ak 402 pye kare (37.3 m2). Kloti sekiritè yo kapab de nenpòt longè, avèk yon plan fasad pèsonalize.

rendeering floor plan.png

Ajou opsyonèl pou kay lan gen ladann:

 • Jenerasyon enèji solèy (pano solèy)

 • Sistèm kaptaj dlo, ki gen ladann chatodo

 • Fenèt sekirite renfòse

 • Izolasyon pou bese tanperati enteryè a

* Sou sitwèb TCA-a: “Pri komemoratif Peter Courtois an se pi gwo distenksyon Asosiyasyon Beton Tiltòp e li desène a resipyandè ki gen yon long karyè dedye a pi gran byen endistri tiltòp rekonèt pa moun nan jenerasyon yo.  Nou aprann ke karyè resipyandè sa yo kontribiye a devlopman endistri tiltòp ak etabli referans pou jenerasyon k-ap vini an (yo)

Fabrikasyon Metalik

Jeff Ballard, se yon enstriktè sètifye SNERK e yon aktyèl ESS (Enspektè Soudi Sètifye) ak FSS (Fòmatè Soudi Sètifye) ak manm Sosyete Soudi Ameriken avèk plis pase 49 lane ekperyans nan fabrikasyon metalik, li bay direktiv ak fè kontwòl kalite nan tout fòmasyon soudi Extollo yo. Sa ki primòdyal kòm efò pou Jeff se fòme pwochenn jenerayson soudè yo an Ayiti, ki pral bay lòt yon fòmasyon wo nivo nan soudi ak fabrikasyon metalik.

51887651048_2f14911f3e_k.jpg

Avan li te entegre Extollo, Jeff te fè pati de konsèy administrasyon Lekòl Teknik Yòk nan Kolin Wòch, Kawolin Disid apre yon long karyè reyisi nan pwòp chòp fabrikasyon metalik li.

Apre konstriksyon youn nan batiman metalik ki pi sofistike nan peyi-a, kapasite Extollo pou fabrike pwodwi metalik detaye ak konplèks limite sèlman pa imajinasyon kliyantèl la.

51888212980_b7528b1cc9_k.jpg

Yon egzanp de kek pwodwi metalik ki fabrike nan Chop Fabrikasyon Metalik Extollo-an:

 • Chapant

 • Fenèt Sekiritè

 • Kloti sekiritè an asye

 • Pwent gadkò (pou tet mi sekirite an beton/blòk)

 • Baryè sekiritè

 • Pano pèsonalize

 • Pòt (2023)

 • Amwa (2023)

 • Ban, lòt mèb (2023)

51846609863_bdf756bf3f_c.jpg
bottom of page