KLAS

Extollo ofri pou kounye-a kat pwogram fòmasyon nan nivo 1 sèlman.  Pifò mande 80 èdtan fòmasyon. Nou gen kou prive ki disponib tou, kontakte nou pou plis detay.

Nan fòmasyon Esoudi - Nivo 1 an, etidyan yo ap aprann premye teknik yo bezwen pou soude : tankou kisa sa ye, Mezi sekirite le w-ap soude, Asanblaj ak mòd itilizasyon materyel yo epi teknik pou fè yon soudi.  Fòmasyon sa fèt an kreyol e etidyan ki rive gradye yo ap resevwa yon sètifika.

Nan fòmasyon Beton ak Fòm Nivo 1, etidyan yo ap aprann premye teknik preparasyon beton pou yon sòl. Kou sa ap bay sou zafè sekirite nan konstriksyon, aksyon ki dwe pran avan ou kòmanse, enstalasyon ba amati yo ak melanj yon mòtye. Fòmasyon sa fèt an kreyòl e etidyan ki rive gradye yo ap resevwa yon sètifika.

Nan Mason Nivo 1, etidyan yo ap prann tout sa yo dwe konnen depi sou fason blòk poze e enstalasyon ba amati rive nan prensip sekirite yo, echafodaj, koupe blok elatriye. Dènye pati nan kou-a ap gen Seyans pratik/ekonstriksyon yo pòsyon mi an blòk.  Fòmasyon an fèt an Kreyòl.  Etidyan ki rive gradye yo ap resevwa yon sètifika.

Nan Elektrik Nivo 1, etidyan yo ap aprann premye teknik nan zafè elektrik; tankou kisa sa ye, sekirite nan elektrik, montaj yon sikwi ak enstalasyon priz elektrik e plafonye. Fòmasyon an fèt an Kreyòl.  Etidyan ki rive gradye yo ap resevwa yon sètifika.