Fòmasyon Nivo 1

Yon de (2) semenn entansif ak fòmasyon pratik nan yon metye ekonstriksyon byen espesyal

Tout kou yo gide pa pwofesyonèl konstriksyon ak anpil eksperyans ki sètifye Ozetazini ak yon kourikoulòm ki chita sou entriksyon nivo SNERK (oswa NCCER/ Sant Nasyonal Edikasyon ak Rechech nan zafè Konstriksyon). Pati sou prensip “aprann nan fè pratik” kou nivo 1 Extollo yo se 85% aprantisaj pratik ak ansèyman daprè estanda konstriksyon entènasyonal yo nan chak metye, menm jan ak lidèchip pèsonèl, travay ekip, ak pwofesyonalism.

$300-375 (USD)

pa etidyan, pa fòmasyon, selon metye konstriksyon an

*Obligasyon fèt ak tout etidyan yo pou yo peye anvan klas lan kòmansa*

Soudi

Etidyan yo aprann baz soudi elektrik; kisa sa ye, mezi sekirite soudi, montaj ak itilizasyon ekipman yo ak kouman pou reyisi fè diferan tip soudi yo.

Kou an ak kourikoulòm lan bay an Kreyòl.

Beton

Etidyan yo aprann baz preparasyon beton pou ka fè yon pakè. Kou-a anglobe mezi sekirite ekonstriksyon, preparasyon fòm, ferayaj, melanj agrega, koule ak finisyon beton.

Kou an ak kourikoulòm lan bay an Kreyòl.

Mason

Etidyan yo aprann mezi sekirite ak preparasyon materyèl pou enstalasyon ba fè ak montaj blòk.  Objektif klas lan se fè eksperyans konstriksyon yon panno mi an blòk. Kou an ak kourikoulòm lan bay an Kreyòl.

Elektrisite

Etidyan yo aprann baz elektrisite; kisa sa ye, mezi sekirite elektrik, kreye yon sikui, kondiktè ak izolan, kablaj ak plasman bwat ak enstale priz elektrik, switch ak plafonye. Kou an ak kourikoulòm lan bay an Kreyòl.

ORÈ KOU YO

Janvye - Avril 2022

Kanpis Bèsi

Q2 Training schedule.png

Kanpis Pòtoprens

Vini byento...

Sa Etidyan yo ka espere

  • Genyen konpetans pratik ak valab nan yon metye ekonstrisyon nan aprann de pwofesyonèl ak anpil ekperyans nan domenn lan.

  • Aprann kouman pou reyisi nan espas travay, tankou fason pou-n mennen tèt nou ak ekip nou.

  • Genyen konesans espesyalize nan yon domenn konstriksyon, chans pou mete konesans sa an pratik, ak fidbak sou kouman yo ka amelyore. Evalyasyon yo nan fòmasyon an sèvi atravè kou an pou evalye konpetans ak konpreyansyon.

  • Aprann kouman pou yo se lidè ak manm ekip efikas sou yon chantye gras ak yon atitid travay pwofesyonèl.

  • Resevwa yon sètifika Extollo lè yo konplete avès siksè tout egzijans pedagojik kou-an.

Ou enterese peye yon fòmasyon pou biznis ou oubyen yon òganizasyon?  Klike la…

IMG_3735.JPG